Konkurs

Regulamin konkursu

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu (zwanym dalej “Konkursem”), jest AVT Korporacja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Leszczynowej 11, 03-197 Warszawa (zwane dalej „Organizatorem”).2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/KITyAVT (zwanej dalej “Fanpage”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują wyznaczeni pracownicy Organizatora.

§ 2. Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu portalu społecznościowego Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora i ich rodziny.

§ 3. Miejsce, czas i zasady konkursu

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/KITyAVT

2. Konkurs składa się z 6 etapów, z czego ostatni, szósty etap jest etapem finałowym.

a. etap 1 trwa od dnia 7.10.2019 od godziny 8:00 do dnia 11.10.2019 do godziny 23:59
b. etap 2 trwa od dnia 21.10.2019 od godziny 8:00 do dnia 25.10.2019 do godziny 23:59
c. etap 3 trwa od dnia 4.11.2019 od godziny 8:00 do dnia 8.11.2019 do godziny 23:59
d. etap 4 trwa od dnia 18.11.2019 od godziny 8:00 do dnia 22.11.2019 do godziny 23:59
e. etap 5 trwa od dnia 2.12.2019 od godziny 8:00 do dnia 6.12.2019 do godziny 23:59
f. etap 6 FINAŁ trwa od dnia 12.12.2019 od godziny 8:00 do dnia 17.12.2019 do godziny 23:59

g. wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora w dniu 18.12.2019 roku do godziny 16:00 w komentarzu pod Postem Konkursowym poprzez podanie nazwy profilu w serwisie Facebook wyłonionych zwycięzców (w tym, w sposób umożliwiający automatyczne wejście na taki profil), jak również w formie komentarza pod zwycięskimi odpowiedziami.

3. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się, wysłanie do Organizatora odpowiedzi na pytanie Konkursowe za pośrednictwem wiadomości prywatnej, z jednoczesnym umieszczeniem komentarza w poście konkursowym o treści „Wiem”.

4. Przechodząc przez poszczególne etapu konkursu uczestnik zdobywa punkty. Dodatkowo w każdym, z pierwszych 5 etapów nagradzanych jest 5 pierwszych, prawidłowych zgłoszeń. Uczestnicy Konkursu zbierają punkty:

6 pkt za pierwszą prawidłową odpowiedź w etapie;
5 pkt za drugą prawidłową odpowiedź w etapie;
4 pkt za trzecią prawidłową odpowiedź w etapie;
3 pkt za czwartą prawidłową odpowiedź w etapie;
2 pkt za piątą prawidłową odpowiedź w etapie;
1 pkt za każdą następną, prawidłową odpowiedź w etapie.

5. W etapie 6, finałowym nagradzane będą prawidłowe odpowiedzi osób z największą ilością punktów zdobytych w poszczególnych etapach.

6. Niedopuszczalne jest udzielenie odpowiedzi na pytanie w komentarzu posta konkursowego. W tej sytuacji taka odpowiedź, jak i każda następna zostanie nagrodzona tylko 1 pkt.

7. W przypadku nagminnego łamania pkt 3.6 regulaminu organizator upoważnia się do wystawienia w postaci postu konkursowego dodatkowego pytania do każdego z etapów, umożliwiającego dalsze uczestnictwo w konkursie i pozwalające na zdobycie więcej niż 1pkt.

8. O punktach zebranych przez Uczestników Organizator poinformuje w komentarzu pod postem konkursowym poprzez podanie nazwy profilu w serwisie Facebook wyłonionych zwycięzców (w tym w sposób umożliwiający automatyczne wejście na taki profil), jak również w formie komentarza pod zwycięskimi zgłoszeniami.

§ 4. Nagrody

1. W każdym z 5 pierwszych etapów Konkursu nagradzane jest 5 pierwszych, prawidłowych zgłoszeń, upominkiem reklamowym.

2. W ostatnim, 6 etapie finałowym przewidziano 5 nagród – dla osób z największą ilością punktów, wyłonionych w sposób wskazany w §3.

3. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie finałowym są:

1 miejsce: Zasilacz laboratoryjny UTP3315TFL 0-30V / 0-5A
2 miejsce: BON o wartości 100zł na zakupy w Sklepie AVT. Bon uprawnia do zakupu towarów w sklepie stacjonarnym w terminie do 31 grudnia 2020. Bon łączy się z ofertami promocyjnymi i dotyczy także towaru przecenionego.
3 miejsce: Silikonowa mata serwisowa 35x25cm z magnesami + profesjonalne cążki boczne AX106
4 miejsce: Zestaw pęset antystatycznych ESD 6 szt. + zestaw wkrętaków Tooland 6szt.
5 miejsce: Uchwyt montażowy VTHH6

4. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Kity AVT - www.facebook.com/KITyAVT

5. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę, ani nagrodę innego rodzaju.

6. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

Zamieszczenie, w formie komentarza pod Postem konkursowym informacji "Wiem", oraz jednoczesnego przesłania w wiadomości prywatnej poprawnego rozwiązania (odpowiedzi) zadania przedstawionego w treści posta konkursowego na Fanpage'u Organizatora,

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/KITyAVT oraz na stronie https://sklep.avt.pl/webpage/konkurs.html

§ 6. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 24 godzin od momentu oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu.

5. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/KITyAVT

6. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od wysłania przez Organizatora powiadomienia o wygranej wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny
c. numer telefonu
d. adres mailowy

7. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 6 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

8. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

9. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.

10. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 7. Zakres odpowiedzialności Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem portalu społecznościowego Facebook, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane dobrowolnie, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) modyfikowanie mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs wiedzy o zestawach AVT - reklamacja”

4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie w formie pisemnej jednak nie później niż w ciągu 30 dni od ich otrzymania.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7.10.2019 i obowiązuje do dnia 03.01.2020

2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżących po stronie Uczestników.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani prowadzony przez serwis Facebook (tj. podmioty będące właścicielami serwisu społecznościowego bądź nim zarządzające) ani w żaden sposób nie jest z nim związany. Uczestnik Konkursu zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności w związku z prowadzeniem Konkursu.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u https://www.facebook.com/KITyAVT oraz stronie Organizatora: sklep.avt.pl

6. Regulamin Konkursu dostępny jest na https://www.facebook.com/notes/kity-avt/regulamin-konkursu/2987543021262845/ oraz na stronie: https://sklep.avt.pl/webpage/konkurs.html