Oryginalny Raspberry Pi Model B

https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-2-model-b/