Transformatory

Transformator 200VA toroidalny 230Vac (24V) 8.33A, zalewany
Do koszyka