Cyfrowy Timer czasowy XY-BJ 5-60V - moduł z przekaźnikiem 10A - Alarm

 • Dodaj recenzję:
 • Kod handlowy: ARD-12525
 • Producent: nieokreślony
 • Produkt aktualnie niedostępny

Cyfrowy Timer czasowy XY-BJ to moduł, który steruje przekaźnikiem włączając go lub wyłączając o zaprogramowanym wcześniej czasie. Przekaźnik może pracować w 5 trybach wybranych przez użytkownika, dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Cechy:

 • napięcie zasilania 5 - 60VDC + wejście zasilania micro USB 5V
 • obciążenie wyjścia: 10A 250V AC / 10A 30V DC
 • pobór prądu: wyświetlacz ON- 40mA, OFF - 30mA, przekaźnik on - 100mA przy zasilaniu 10V
 • wyświetlacz: LED czerwony
 • wymiary modułu: 74x44mm
 • średnica otworów montażowych: 3mm
 • rozstaw otworów montażowych: 38.5x68.5mm

Bateria CR1220 podtrzymuje zegar podczas braku zasilania. Zaletą układu jest zapamiętywanie ustawień po odłączeniu zasilania, dzięki czemu użytkownik może być spokojny gdy zabraknie zasilania w sieci, a moduł zacznie normalną ustawioną pracę po otrzymaniu zasilania.

Dodatkowy przycisk "STOP" pozwala na natychmiastowe zatrzymanie - rozłączenie przekaźnika.

Ustawienie czasu:

Po uruchomieniu przytrzymujemy przycisk DOWN:

 • System miga, aby wyświetlić „YEA”, a następnie wchodzi do interfejsu ustawiania czasu. W tym momencie dwie cyfry po „Roku” migają i są regulowane przez DOWN i UP (obsługiwane jest długie naciśnięcie);
 • Krótko naciśnij migający wyświetlacz SET „dAE” po wejściu w interfejs ustawień „miesiąc / dzień”, tym razem „miesięcznie” miga, regulacja W DÓŁ, ​​W GÓRĘ;
 • Naciśnij krótko SET. W tym momencie miga „dzień”. Dostosuj za pomocą DOWN i UP (obsługa długiego naciśnięcia);
 • Naciśnij krótko SET, a system zacznie migać, aby wyświetlić „HOU”, a następnie przejdzie do interfejsu ustawień „Time / Minute”. W tym czasie „czas” miga w sposób ciągły i jest regulowany za pomocą DOWN i UP (obsługiwane jest długie naciśnięcie);
 • Krótko naciśnij SET, w tym czasie miga „minuta”, regulacja W DÓŁ, ​​W GÓRĘ (obsługa długiego naciśnięcia) krótko naciśnij SET w tym czasie, powtórz krok 1;
 • Po długim naciśnięciu SET, aby puścić, zmodyfikuje czas zgodnie z ustawionymi parametrami i wyjdzie z interfejsu ustawiania czasu.

Moduł steruje przekaźnikiem włączając go lub wyłączając o zaprogramowanym wcześniej czasie. Moduł posiada dwa parametry które określają czas (godzinę) załączenia (OPE) oraz wyłączenia przekaźnika (CLE) , które można ustawiać za pomocą klawiatury znajdującej się na module. Moduł posiada dwa tryby załączania przekaźnika. Tryb stabilny - przekaźnik jest o danym czasie (OPE) załączany a wyłączany jest o innym czasie (CLE), tryb pulsacyjny - przekaźnik o czasie OPE jest załączony na okres 1 sekundy a następnie wyłączony, a o czasie CLE ponownie włączony na okres 1 sekundy a następnie wyłączony. Istnieje również włączenie sygnału dźwiękowego który się uaktywnia w okresie od OPE do CLE.

W module można zaprogramować 5 różnych okresów czasowych PE1 do PE5. Każdy z tych okresów czasowych jest czasem wyznaczanym przez parametry OPE i CLE. Dla każdego z okresów czasowych można zaprogramować osobne parametry OPE i CLE. Każdy z okresów czasowych jest to różnica czasów CLE - OPE.
Moduł może pracować w 5 różnych trybach funkcyjnych P-1 do P-5. Każdy z trybów funkcyjnych może pracować z dowolnym okresem czasowym, można zastosować kilka różnych okresów czasowych dla jednego trybu funkcyjnego, każdy okres czasowy może być w innym trybie - dozwolone są różne kombinacje.

Opis działania modułu:

Parametry które w module można ustawić:

 • - parametry czasowe OPE i CLE. Parametry te określają godzinę odpowiednio załączenia przekaźnika i rozłączenia przekaźnika. Np. parametr OPE ustawiony na godzinę 12.30 a CLE na 12.40 - przekaźnik o 12.30 się załączy a 12.40 wyłączy.
 • - dAE - parametr określający dzień i miesiąc.
 • - PE1 do PE5 - oznacza okresy czasowe. Okres czasowy to jest czas OPE do CLE. Dla każdego PE1 do PE5 można zaprogramować osobne OPE i CLE
 • - P1 - P5 - tryby pracy modułu:
  • P1 - w tym trybie wszystkie okresy czasowe przypisane do tego trybu wykonują się codziennie. Np. dla okresu czasowego PE1 przyporządkowanego do trybu P1 , OPE ustawiony na godzinę 12.30 a CLE na 12.40 przekaźnik o 12.30 się załączy a 12.40 wyłączy i taki program będzie się powtarzać codziennie. Można do trybu czasowego przypisać inne okresy czasowe i wszystkie one będą się wykonywać codziennie.
  • P2 - w tym trybie okresy czasowe przypisane do tego trybu wykonają się tylko raz w dniu ich ustawienia. W kolejnych dniach nie będą się wykonywać.
  • P3 - w tym trybie okresy czasowe przypisane do tego trybu wykonają się tylko raz w dniu i okresie na który zostały zaprogramowane. Parametr dAE będzie określał dzień i miesiąc w obecnym roku, w którym okres czasowy się wykona. Np. dla okresu czasowego PE1 przyporządkowanego do trybu P3 , OPE ustawiony na godzinę 12.30 a CLE na 12.40 a dAE na 20.08 danego roku to 20 sierpnia obecnego roku o godzinie 12.30 przekaźnik się załączy a o 12.40 się wyłączy.
  • P4 - w tym trybie określa się dwie daty w ramach obecnego roku - data1 (początkowa) oraz data2 (końcowa) . Każdy okres czasowy przypisany do trybu P4 będzie się wykonywał codziennie ale tylko w przedziale czasu określonym datami data1 i data2. W kolejnym roku program się będzie powtarzał.
  • P5 - podobnie jak w trybie P4 jednak w tym trybie ustawia się tylko dzień (bez miesiąca). każdy przypisany okres czasowy się wykona codziennie w zakresie ustawionych dni. W następnym miesiącu program się będzie powtarzał.

Ustawianie trybów pracy modułu wraz z odpowiednimi parametrami.

 1. Należy wcisnąć i trzymać chwilę przycisk SET.
 2. Na wyświetlaczu pojawi się możliwość wybrania okresu czasowego (domyślny PE-1). Klawiszami UP i DOWN wybieramy okres czasowy (PE-1 - do PE-5).
 3. Po wyborze okresu czasowego wciskamy SET. Pojawi się możliwość wyboru trybu w jakim będzie pracował moduł (domyślny tryb P1). Klawiszami UP i DOWN wybieramy żądany tryb.
 4. Wciskamy SET. Teraz będzie możliwość ustawienia parametrów OPE CLE oraz dAE (w zależności od wybranego trybu). Klawiszami UP i DOWN ustawiamy najpierw minuty OPE , po wciśnięciu SET ustawiamy godzinę OPE, dalej wciskamy SET w celu ustawienia minut CLE, godzin CLE. W zależności od wybranego trybu (P3, P4, P5), pojawi się również możliwość ustawienia parametru dAE (dzień i miesiąc). Podczas ustawiania parametrów OPE i CLE istnieje również możliwość ustawienia trybu sterowania przekaźnika oraz załączenia sygnału dźwiękowego. Podczas ustawiania parametru OPE wciskamy szybko klawisz STOP. Na wyświetlaczy pojawi się parametr OU1(tryb stabilny) i OU2 (tryb pulsacyjny). OU1 - przekaźnik będzie załączany o czasie OPE i rozłączany dopiero o czasie CLE. OU2 - przekaźnik o czasie OPE załączy się na 1 sekundę po czym się rozłączy, następnie o czasie CLE ponownie się załączy na 1 sekundę a następnie się rozłączy. Jeżeli w czasie ustawiania parametru OPE wciśniemy i przytrzymamy klawisz STOP to na wyświetlaczu pojawi się parametr BLL0 lub BLL1 . BLL1 - w czasie między OPE a CLE będzie słyszalny sygnał dźwiękowy z buzzera.
 5. Wciskamy i trzymamy SET. ustawione parametry zostaną zapisane w pamięci nieulotnej modułu. Dodatkowe funkcje modułu. Wciskając klawisz STOP na ekranie pojawi się napis ON lub OFF. ON - przekaźnik się załącza, OFF - przekaźnik się nie będzie załączał. W trybie OFF moduł może działać jako alarm zegarowy (budzik) Wciskając i trzymając przez chwilę klawisz STOP można ustawić moduł w trybie oszczędzania energii. W trybie oszczędnym po 5 minutach braku operacji na module wyświetlacz się wyłączy. Wyświetlenie się parametru C-P oznacza tryb oszczędny, O-d - tryb normalny.