Transformatory

Transformator 12VA zalewany 230Vac (12V, 12V) 0.5A
Do koszyka