Transformatory

Transformator 450VA toroidalny 230Vac (30V, 30V) 7.5A
Do koszyka