Transformatory

Transformator 300VA toroidalny 230Vac (40V, 40V) 3.75A
Do koszyka