Transformatory

Transformator 20VA toroidalny 230Vac (8V, 8V) 1.25A
Do koszyka