Transformatory

Transformator 100VA toroidalny 230Vac (10V, 10V) 5.0A
Do koszyka