Transformatory

Transformator 120VA toroidalny 230Vac (12V, 12V) 5.0A
Do koszyka