Transformatory

Transformator 2500VA toroidalny 230Vac (55V, 55V) 22.73A
Do koszyka